PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

RODO

« Przejdź do listy aktualności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem), informuję iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mardom - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź, NIP: 725-18-46-123, tel. 42 678 67 86, e-mail: salon@mardom-sp.pl,  zwana dalej Spółką;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty Spółki, świadczenia usług przez Spółkę lub sprzedaży towarów, prawidłowej realizacji umów zawartych między Panią/Panem a Spółką oraz innych obowiązków i praw związanych z wykonaniem umowy, obsługą reklamacji, czego  podstawą prawną jest:

- art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panem/Panią a Spółką lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur przez okres przepisany prawem),

- art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, wsparcie Pani/Pana obsługi, windykacja należności, realizacji kontroli wewnętrznej w Spółce, badanie satysfakcji kontrahentów Spółki, realizacja promocji, rabatów, konkursów, szkoleń).

- art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia (przetwarzania jest niezbędne do wykonywania czynności na które wyraził/a Pan/Pani zgodę np. zamieszczenie danych na stronie www Spółki, przesyłanie informacji handlowych drogą mailową i inne).

3)      Spółka przetwarzać będzie następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, nazwę/firmę przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, NIP, REGON, stanowisko, numer konta bankowego oraz informacje o zakupach i usługach jakie wiązały Pana/Panią ze Spółką, a także o ewentualnych reklamacjach.

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie jej przedmiotu działalności, firmy zewnętrzne współpracujące ze Spółką (m.in. biura rachunkowe,  biegli rewidenci, prawnicy, informatycy, tłumacze), firmy transportowe, logistyczne, firmy ochroniarskie, kurierzy, Poczta Polska, komornicy, banki, ubezpieczyciele, a w razie konieczności inne stosowne urzędy i instytucje (np. policja, komornicy, sądy, urzędy skarbowe), którym przekazanie Pani/Pana danych okaże się niezbędne na podstawie przepisów prawa

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem takich danych jak Pani/Pana imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, korespondencja mailowa na służbowej skrzynce, w zakresie w jakim dane te są zarejestrowane lub odbierane przez Spółkę na telefonach komórkowych z pamięcią chmurową oraz w zakresie w jakim transfer ten może odbyć się poprzez informacje zawarte na stronie www Spółki.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (m.in. przechowywanie faktur – art. 74 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości);
  2. przez okres przedawnienia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi;

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pan/Pani prawo jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed dniem cofnięcia zgody.

8)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktów biznesowych i/lub warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy ze Spółką;

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia.

11)   W przypadku udostępnienia przez Państwa Spółce danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, klientów końcowych (konsumentów) lub innych osób, prosimy o poinformowanie tych osób:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, których Pan/Pani jest administratorem oraz o tym, że Spółka może być odbiorcą tych danych w celu realizacji kontaktów biznesowych i umów łączących Panią/Pana ze Spółką oraz w celu realizacji praw i roszczeń związanych z tymi kontaktami i umowami.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532